Všeobecná pravidla soutěží pořádaných na internetovém portále nadhernybyt.cz

  1. Základní ustanovení

1.1. Těmito pravidly (dále též jen „Pravidla“) se řídí soutěže organizované na internetovém portále nadhernybyt.cz (dále též jen „Organizátor“).

1.2. Soutěžemi se rozumí zábavně-vědomostní soutěže, jichž se lze zúčastnit doručením odpovědi na soutěžní otázku (dále též jen „Odpověď“) Organizátorovi elektronickou poštou (dále též jen „Soutěž“ či „Soutěže“).

1.3. Účast na Soutěžích je dobrovolná.

  1. Průběh Soutěží

2.1. Dobu trvání (okamžik zahájení a okamžik ukončení) Soutěže stanoví Organizátor v Popisu Soutěže. Není-li v Popisu Soutěže stanoveno jinak, začíná Soutěž okamžikem uveřejnění Soutěže (s Popisem Soutěže) na nadhernybyt.cz a končí v 23:59:59 hod. posledního dne konání Soutěže.

2.2. Soutěže se mohou zájemci o účast v Soutěži zúčastnit doručením Odpovědi Organizátorovi.

  1. Účast na Soutěži

3.1. V rámci každé Soutěže uveřejní Organizátor na nadhernybt.cz Popis Soutěže; v němž zejména:

stanoví den zahájení a den ukončení Soutěže;

uvede soutěžní otázku;

uvede elektronickou adresu, na kterou lze doručovat Odpovědi,

specifikuje mechanismus určení výherce

specifikuje ceny pro výherce

případně určí, jak budou výhercům ceny předány.

3.2. Soutěže se může zúčastnit pouze:

fyzická osoba starší 18 let, která má trvalé bydliště na území České republiky a není v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k Organizátorovi.

3.3. Odpověď se Organizátorovi doručuje e-mailem na adresu uvedenou v Popisu Soutěže; do předmětu e-mailu je nutno zřetelně uvést název Soutěže.

3.4. Odpověď musí být Organizátorovi doručena nejpozději do 23.59.59 posledního dne konání Soutěže. V pochybnostech se má za to, že Odpověď nebyla doručena včas.

3.5. Jedna a táž osoba se může Soutěže zúčastnit jen jednou; doručí-li jedna a táž osoba v rámci Soutěže Organizátorovi Odpověď vícekrát, vezme Organizátor v úvahu jen první doručenou Odpověď; doručí-li jedna a táž osoba v rámci Soutěže Organizátorovi Odpověď vícekrát, aniž by bylo možné určit, která Odpověď byla doručena jako první, nevezme Organizátor v úvahu žádnou doručenou Odpověď.

  1. Výherci a výhry

4.1. V Popisu Soutěže se určuje počet účastníků, kteří budou určeni jako výherci Soutěže, a výhry, které jim připadnou.

4.2. Výhercem Soutěže se stane účastník dle mechanismu určení výherce stanoveného v Popisu Soutěže.

4.3. Výherce Soutěže a jejich výhry určí Organizátor nejpozději do 14 dnů po posledním dni konání Soutěže.  Organizátor si do 14 dnů od určení Výherců od Výherců vyžádá jméno a adresu pro účely doručení výher. Pokud výherce nezašle Organizátorovi do 30 dnů své jméno a adresu, nárok výherce na výhru zaniká. Organizátor nebude v takovém případě určovat náhradního výherce.

4.4. Výhry předá Organizátor výhercům nejpozději do 30 dnů od obdržení jména a adresy výherce.

4.5. Výhry předá Organizátor výhercům prostřednictvím pošty

4.6. Nepodaří-li se Organizátorovi výhru doručit výherci na jím uvedenou adresu nebo nepřevezme-li výherce výhru na adrese určené v Popisu Soutěže, nebo pokud výherce výhru odmítne nebo se jí vzdá anebo pokud je mladiství, nárok výherce na výhru zaniká. Organizátor nebude v takovém případě určovat náhradního výherce.

4.7. Nárok na výhru zaniká též výherci, jehož z účasti na Soutěži vyloučil Organizátor podle odst. 7.5 těchto Pravidel.

4.8. Organizátor neodpovídá za vady výher ani za škodu jimi případně způsobenou. Organizátor neodpovídá za škodu způsobenou na výhrách či za ztrátu výher během poštovní přepravy.

4.9. Namísto věcných výher nelze poskytnout peněžitou náhradu.

4.10. V Soutěžích pořádaných Organizátorem není zaručen nárok na výhru.

  1. Ochrana osobních údajů

Organizátor zpracovává a chrání osobní údaje, které získal v rámci právního vztahu s účastníkem Soutěže, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Všeobecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679).

  1. Soutěže na Facebooku, podpora a propagace Soutěží na Facebooku

Soutěže uveřejněné Organizátorem na facebookových stránkách nejsou žádným způsobem sponzorovány, podporovány ani spravovány společností Facebook a nijak s ní nesouvisí.

  1. Další ustanovení

7.1. Tato Pravidla jsou po dobu trvání Soutěže zveřejněna na internetu na adrese www.nadhernybyt.cz .

7.2. Organizátor si vyhrazuje právo tato Pravidla, jakož i Popis Soutěže, po dobu trvání Soutěže v případě potřeby doplňovat či měnit způsobem zachovávajícím jejich podstatu.

7.3. Organizátor si vyhrazuje právo Soutěž z opodstatněných důvodů, které nastaly, nebo o kterých se dozvěděl až po zahájení Soutěže, přerušit anebo i bez náhrady zrušit.

7.4. Soutěže se fyzická osoba – podnikatel nemůže zúčastnit v souvislosti se svou podnikatelskou činností.

7.5. Z účasti na Soutěži může být rozhodnutím Organizátora vyloučena osoba, která této účasti ke škodě Organizátora či třetí osoby zneužívá či porušuje tato Pravidla, či která v souvislosti se Soutěží porušuje práva anebo poškozuje oprávněné zájmy Organizátora nebo třetí osoby anebo jedná v rozporu s dobrými mravy. Takto může být z účasti na Soutěži vyloučen i výherce.

7.6. Účastí v Soutěži účastník vyslovuje souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat.

7.7. Organizátor je oprávněn podmínit účast v Soutěži sdělením osobních a jiných údajů, které jsou nezbytné pro posouzení splnění předpokladů účasti v Soutěži (např. věk), pro řádné vyhodnocení Soutěže a pro sdělení výsledků Soutěže či poskytnutí případných výher.

7.8. Účastí v Soutěži účastník bere na vědomí pro případ, že se stane výhercem, je Organizátor oprávněn uveřejnit jeho jméno, příjmení a obec, v níž má bydliště.

7.9. Organizátor je oprávněn plnit povinnosti vyplývající pro něj z těchto Pravidel i dříve než ve lhůtách v těchto Pravidlech uvedených.

Napsat komentář